Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Zorgkantoren hebben tekorten in het zorgaanbod in hun regio goed in beeld. Ook zetten zij zich in om die op te lossen. Maar om nu en in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen voldoen, is het van belang dat zij nog een paar extra stappen zetten, oordeelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een nieuw rapport. Dit meldt de NZa. 

De toezichthouder roept zorgkantoren op om de knelpunten tussen zorgvraag en zorgaanbod verder te specificeren en concrete afspraken te maken met zorgaanbieders om deze knelpunten op te lossen. Zij adviseert zorgkantoren om deze gemaakte afspraken vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders.

Zorgplicht

Zorgkantoren moeten in het kader van hun zorgplicht voldoende passende zorg inkopen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)-verzekerden in hun regio. Het is dus belangrijk dat zij weten in hoeverre het zorgaanbod in hun regio aansluit bij de vraag naar zorg. Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat zorgkantoren knelpunten over het algemeen goed in beeld hebben. Zij signaleren onder meer een toenemende vraag naar Wlz-zorg vanwege de vergrijzing, een complexer wordende zorgvraag bij bepaalde doelgroepen en een toenemende behoefte aan extramurale zorg. Nog niet alle zorgkantoren specificeren de knelpunten afdoende.

Doelgroepen en zorgsoorten 

De NZa roept deze zorgkantoren dan ook op om inzichtelijk te maken bij welke (sub)doelgroepen, zorgsoorten, (sub-)regio’s en wanneer (nu of in de (nabije) toekomst) er fricties zijn. Op deze manier krijgen we meer zicht op waar en wanneer het zorgkantoor wel of mogelijk niet aan zijn zorgplicht kan voldoen en wat er nodig is om dit op te lossen.

Zorgkantoren zetten zich in om het aanbod van zorg beter af te stemmen op de vraag. Dit doen ze onder meer door samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorgaanbieders en partners, ook buiten het Wlz domein, zoals gemeentes. Bijvoorbeeld om gemeentes mee te krijgen in het zorgen voor geschikte ouderenhuisvesting en capaciteit voor verpleeghuiszorg.

Om niet alleen nu maar ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen voldoen is het daarnaast van belang dat zorgkantoren resultaatgerichte afspraken met individuele zorgaanbieders maken. De NZa adviseert zorgkantoren om deze gemaakte afspraken vaker en beter vast te leggen in de contracten met zorgaanbieders, zodat het navolgen van de afspraken goed is geborgd.

Door: Nationale Zorggids