Normal_rolstoel_beperking_handicap

Mensen met een beperking of psychische aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen met een beperking mogelijkheden te hebben om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen, blijkt uit onderzoek van Nivel in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland. Dit meldt Nivel. 

In 2018 startte het ministerie van Volksgezondheid het programma ‘Onbeperkt meedoen’. Dit programma loopt tot en met 2021 en heeft als overkoepelende ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Het Nivel monitort deze ambitie sinds 2019.

Arbeidsparticipatie loopt het meest achter

Participatie van mensen met een lichamelijke beperking of psychische aandoening is op veel terreinen lager dan die van mensen uit de algemene bevolking. Het verschil is het grootst op het gebied van betaald werk; dit is nauwelijks veranderd sinds 2016. Wel is de arbeidsparticipatie hoger bij mensen die het belangrijk vinden om betaald werk te kunnen doen. Waar in 2020 40 procent van de mensen met een lichamelijke beperking aangeeft betaald werk te hebben, ligt dit op 60 procent bij degenen onder hen die aangeven dit belangrijk te vinden. Maar dan ook blijft er ook kloof bestaan met de algemene bevolking.

Vooral mensen met een verstandelijke beperking ondervinden gevolgen 2020

Vooral bij mensen met een verstandelijke beperking zijn er (veel) grote verschillen in de mate van participatie tussen 2019 en 2020. Tot en met 2019 deden relatief meer mensen met een verstandelijke beperking verenigingsactiviteiten en/of cursussen dan mensen in de algemene bevolking. In 2020 is hun deelname hieraan zo sterk afgenomen, dat deze zelfs lager is dan die vna de algemene bevolking.

Stijging aandeel mensen dat invulling kan geven aan eigen leven

In 2020 geeft 70 procent van de mensen met een lichamelijke beperking aan dat zij hun leven naar eigen wens kunnen vormgeven. Dat percentage is hoger dan in 2019, toen dit nog op 51 procent lag. Tegelijkertijd vindt diezelfde groep dat zij minder meetellen in de maatschappij. Dit percentage daalde van 67 procent in 2019 naar 58 procent in 2020.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meedoen-de-samenleving-blijft-nog-achter-maar-eigen-leven-invullen-naar-wens-lukt-steeds, geraadpleegd op 23-11-2021