Verscherpt toezicht op twee jeugdbeschermingsregio’s beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (J & V) constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. Toch is het de jeugdbeschermingsregio’s Rijnmond en Zuid West gelukt een aanpak te kiezen die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. In de regio Noord-Holland/Amsterdam is dit nog niet gelukt. Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht daar met zes maanden. Dit melden de inspecties. 

De kwaliteit van de jeugdbescherming staat sinds 2019 ernstig onder druk. In de zomer van 2021 constateerden de inspectie dat alle inzet op veel plekken in Nederland heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op een aantal plekken moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. Daarom besloten de inspecties in vier jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuidwest) verscherpt toezicht uit te voeren en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s.

Deel van de regio's komt met aanpak

Het afgelopen halfjaar zijn de ontwikkelingen daar intensief gevolgd en is gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. In Rijnmond en Zuid West zijn ze tot een aanpak gekomen die op termijn kan leiden tot genoeg en goed passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. In Noord-Holland/Amsterdam heeft de inzet daar niet toe geleid. Er is ook nog geen gezamenlijke aanpak die kan leiden tot passende hulp voor kinderen. In Brabant is meer tijd nodig om de juiste conclusies te trekken.

Daarom verlengen de inspecties het verscherpte toezicht in Noord-Holland/Amsterdam met een half jaar. Daarnaast blijven ze de regio’s Rijnmond en Zuid West volgen om te zien of alle kinderen met een maatregel tijdig passende hulp krijgen.

Door: Nationale Zorggids